Ochrana osobních údajů

I. Zák­lad­ní ustanovení

1. Správcem osob­ních úda­jů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyz­ick­ých osob v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen: „GDPR”) je Tereza Han­ulíková IČ 05808898 se sídlem Neru­do­va 1188, 79001 Jeseník (dále jen: „správce“).

2. Kon­tak­t­ní úda­je správce jsou

Adresa: Neru­do­va 1188, 79001 Jeseník

Email: hanulikova.tereza@gmail.com

Tele­fon: 724900589

3. Osob­ní­mi úda­ji se rozumí vešk­eré infor­ma­ce o iden­ti­fiko­vané nebo iden­ti­fiko­vatel­né fyz­ické osobě; iden­ti­fiko­vatel­nou fyz­ick­ou osobou je fyz­ická oso­ba, kter­ou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fiko­vat, zejmé­na odkazem na určitý iden­ti­fiká­tor, napřík­lad jméno, iden­ti­fikační čís­lo, lokační úda­je, síťový iden­ti­fiká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prvků fyz­ické, fyzi­o­log­ické, genet­ické, psy­chické, eko­nom­ické, kul­turní nebo společen­ské iden­ti­ty této fyz­ické oso­by.

4. Správce nej­men­o­val pověřence pro ochranu osob­ních úda­jů. Kon­tak­t­ní­mi úda­ji pověřence jsou: Han­ulíková Tereza

II. Zdro­je a kat­e­gorie zpra­cov­á­vaných osob­ních úda­jů

1. Správce zpra­cov­ává osob­ní úda­je, které jste mu poskytl/a nebo osob­ní úda­je, které správce získal na zák­ladě plnění Vaší objed­návky.

2. Správce zpra­cov­ává Vaše iden­ti­fikační a kon­tak­t­ní úda­je a úda­je nezbyt­né pro plnění smlou­vy.

III. Zákon­ný důvod a účel zpra­cov­ání osob­ních úda­jů

1. Zákon­ným důvo­dem zpra­cov­ání osob­ních úda­jů je

 • plnění smlou­vy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na posky­tování přímého mar­ketingu (zejmé­na pro zasílání obchod­ních sdělení a newslet­terů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souh­las se zpra­cov­áním pro úče­ly posky­tování přímého mar­ketingu (zejmé­na pro zasílání obchod­ních sdělení a newslet­terů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spo­jení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o něk­terých službách infor­mační společnos­ti v pří­padě, že nedoš­lo k objed­návce zboží nebo služ­by.

2. Účelem zpra­cov­ání osob­ních úda­jů je

 • vyřízení Vaší objed­návky a výkon práv a povin­nos­tí vyplý­va­jících ze smlu­vního vztahu mezi Vámi a správcem; při objed­návce jsou vyžadovány osob­ní úda­je, které jsou nut­né pro úspěšné vyřízení objed­návky (jméno a adresa, kon­takt), poskyt­nutí osob­ních úda­jů je nut­ným poža­davkem pro uza­vření a plnění smlou­vy, bez poskyt­nutí osob­ních úda­jů není možné smlou­vu uza­vřít či jí ze strany správce plnit,

3. Ze strany správce nedochází k auto­mat­ick­é­mu indi­viduál­ní­mu rozhodování ve smys­lu čl. 22 GDPR. S takovým zpra­cov­áním jste poskytl/a svůj výslovný souh­las.

IV. Doba uchovávání úda­jů

1. Správce uchovává osob­ní úda­je

 • po dobu nezbyt­nou k výkonu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jících ze smlu­vního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těch­to smlu­vních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smlu­vního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů pro úče­ly mar­ketingu, nejdéle …5. let, jsou-li osob­ní úda­je zpra­cov­ávány na zák­ladě souh­la­su.

2. Po uplynutí doby uchovávání osob­ních úda­jů správce osob­ní úda­je vymaže.

V. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů (sub­do­da­vatelé správce)

1. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů jsou oso­by

 • podíle­jící se na dodání zboží / služeb / real­izaci plateb na zák­ladě smlou­vy,
 • zajišťu­jící služ­by provo­zování e‑shopu  a další služ­by v sou­vis­losti s provo­zováním e‑shopu,
 • zajišťu­jící mar­ketingové služ­by.

2. Správce nemá v úmys­lu pře­dat osob­ní úda­je do třetí země (do země mimo EU) nebo mez­inárod­ní orga­ni­zaci. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů ve třetích zemích jsou posky­to­vatelé mailin­gových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše prá­va

1. Za pod­mínek stanovených v GDPR máte

 • prá­vo na příst­up ke svým osob­ním úda­jům dle čl. 15 GDPR,
 • prá­vo opravu osob­ních úda­jů dle čl. 16 GDPR, popří­padě omezení zpra­cov­ání dle čl. 18 GDPR.
 • prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů dle čl. 17 GDPR.
 • prá­vo vznést námitku pro­ti zpra­cov­ání dle čl. 21 GDPR a
 • prá­vo na přenositel­nost úda­jů dle čl. 20 GDPR.
 • prá­vo odvolat souh­las se zpra­cov­áním písem­ně nebo elek­tron­icky na adresu nebo email správce uve­dený v čl. III těch­to pod­mínek.

2. Dále máte prá­vo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osob­ních úda­jů v pří­padě, že se dom­níváte, že bylo porušeno Vaší prá­vo na ochranu osob­ních úda­jů.

VII. Pod­mínky zabezpečení osob­ních úda­jů

1. Správce prohlašu­je, že při­jal vešk­erá vhod­ná tech­nická a orga­ni­za­ční opatření k zabezpečení osob­ních úda­jů.

2. Správce při­jal tech­nická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osob­ních úda­jů v listin­né podobě, zejmé­na …

3. Správce prohlašu­je, že k osob­ním úda­jům mají příst­up pouze jím pověřené oso­by.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objed­návky z inter­ne­tového objed­návkového for­muláře potvrzu­jete, že jste seznámen/a s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů a že je v celém rozsahu při­jímáte.

2. S těmi­to pod­mínka­mi souh­lasíte zaškrt­nutím souh­la­su prostřed­nictvím inter­ne­tového for­muláře. Zaškrt­nutím souh­la­su potvrzu­jete, že jste seznámen/a s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů a že je v celém rozsahu při­jímáte.

3. Správce je oprávněn tyto pod­mínky změnit. Novou verzi pod­mínek ochrany osob­ních úda­jů zveře­jní na svých inter­ne­tových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těch­to pod­mínek Vaši e‑mailovou adresu, kter­ou jste správ­ci poskytl/a.

Tyto pod­mínky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 1.1.2021