Obchodní podmínky

obchod­ní společnos­ti

Ing. Han­ulíková Tereza

se sídlem Neru­do­va 1188/26, 79001 Jeseník

iden­ti­fikační čís­lo: 05808898

Fyz­ická oso­ba zap­saná v Živnos­ten­ském rejstříku od 13.02.2017
Evi­denční čís­lo ŽL: Č.j.: MJ/08127/2017/ŽÚ/Gr
Evidu­jící úřad: Měst­ský úřad Jeseník
pro prodej zboží prostřed­nictvím on-line obchodu umístěného na inter­ne­tové adrese www.jeseter.eu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchod­ní pod­mínky (dále jen „obchod­ní pod­mínky“) obchod­ní společnos­ti Ing. Han­ulíková Tereza, se sídlem Neru­do­va 1188/26, 79001 Jeseník, iden­ti­fikační čís­lo: 05808898, Fyz­ická oso­ba zap­saná v Živnos­ten­ském rejstříku od 13.02.2017, Evi­denční čís­lo ŽL: Č.j.: MJ/08127/2017/ŽÚ/Gr, Evidu­jící úřad: Měst­ský úřad Jeseník dále jen „prodá­va­jící“) upravu­jí v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občan­ský zákoník (dále jen „občan­ský zákoník“) vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti smlu­vních stran vzniklé v sou­vis­losti nebo na zák­ladě kup­ní smlou­vy (dále jen „kup­ní smlou­va“) uza­vírané mezi prodá­va­jícím a jinou fyz­ick­ou osobou (dále jen „kupu­jící“) prostřed­nictvím inter­ne­tového obchodu prodá­va­jícího. Inter­ne­tový obchod je prodá­va­jícím provo­zován na webové stránce umíst­něné na inter­ne­tové adrese www.jeseter.eu (dále jen „webová strán­ka“), a to prostřed­nictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchod­ní pod­mínky se nevz­tahu­jí na pří­pady, kdy oso­ba, která má v úmys­lu nakoupit zboží od prodá­va­jícího, je právnick­ou osobou či osobou, jež jed­ná při objed­návání zboží v rám­ci své pod­nika­tel­ské čin­nos­ti nebo v rám­ci svého samostat­ného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchyl­ná od obchod­ních pod­mínek je možné sjed­nat v kup­ní smlou­vě. Odchyl­ná ujed­nání v kup­ní smlou­vě mají před­nost před ustanovení­mi obchod­ních pod­mínek.
  4. Ustanovení obchod­ních pod­mínek jsou nedíl­nou součástí kup­ní smlou­vy. Kup­ní smlou­va a obchod­ní pod­mínky jsou vyho­tove­ny v českém jazyce. Kup­ní smlou­vu lze uza­vřít v českém jazyce.
  5. Znění obchod­ních pod­mínek může prodá­va­jící měnit či doplňo­vat. Tím­to ustanovením nej­sou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vzniklá po dobu účin­nos­ti před­chozího znění obchod­ních pod­mínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na zák­ladě reg­is­trace kupu­jícího prove­dené na webové stránce může kupu­jící přis­tupo­vat do svého uži­va­tel­ského rozhraní. Ze svého uži­va­tel­ského rozhraní může kupu­jící provádět objed­návání zboží (dále jen „uži­va­tel­ský účet“). V pří­padě, že to webové rozhraní obchodu umožňu­je, může kupu­jící provádět objed­návání zboží též bez reg­is­trace pří­mo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při reg­is­traci na webové stránce a při objed­návání zboží je kupu­jící povi­nen uvádět správně a prav­di­vě všech­ny úda­je. Úda­je uve­dené v uži­va­tel­ském účtu je kupu­jící při jakéko­liv jejich změně povi­nen aktu­al­i­zo­vat. Úda­je uve­dené kupu­jícím v uži­va­tel­ském účtu a při objed­návání zboží jsou prodá­va­jícím považovány za správné.
  3. Příst­up k uži­va­tel­ské­mu účtu je zabezpečen uži­va­tel­ským jménem a hes­lem. Kupu­jící je povi­nen zachová­vat mlčen­livost ohled­ně infor­ma­cí nezbyt­ných k přís­tupu do jeho uži­va­tel­ského účtu.
  4. Kupu­jící není oprávněn umožnit využívání uži­va­tel­ského účtu třetím osobám.
  5. Prodá­va­jící může zrušit uži­va­tel­ský účet, a to zejmé­na v pří­padě, kdy kupu­jící svůj uži­va­tel­ský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v pří­padě, kdy kupu­jící poruší své povin­nos­ti z kup­ní smlou­vy (včet­ně obchod­ních pod­mínek).
  6. Kupu­jící bere na vědomí, že uži­va­tel­ský účet nemusí být dos­tup­ný nepřetržitě, a to zejmé­na s ohle­dem na nut­nou údržbu hard­warového a soft­warového vybavení prodá­va­jícího, popř. nut­nou údržbu hard­warového a soft­warového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Vešk­erá prezen­tace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je infor­ma­tivního charak­teru a prodá­va­jící není povi­nen uza­vřít kup­ní smlou­vu ohled­ně toho­to zboží. Ustanovení       § 1732 odst. 2 občan­ského zákoníku se nepouži­je.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahu­je infor­ma­ce o zboží, a to včet­ně uve­dení cen jed­notlivého zboží. Ceny zboží jsou uve­de­ny včet­ně daně z při­dané hod­no­ty a všech sou­vise­jících poplatků. Ceny zboží zůstá­va­jí v plat­nos­ti po dobu, kdy jsou zobra­zovány ve webovém rozhraní obchodu. Tím­to ustanovením není omezena možnost prodá­va­jícího uza­vřít kup­ní smlou­vu za indi­viduál­ně sjed­naných pod­mínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahu­je také infor­ma­ce o nák­ladech spo­jených s balením a dodáním zboží. Infor­ma­ce o nák­ladech spo­jených s balením a dodáním zboží uve­dené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pří­padech, kdy je zboží doručováno v rám­ci území České repub­liky.
  4. Pro objed­nání zboží vyplní kupu­jící objed­návkový for­mulář ve webovém rozhraní obchodu. Objed­návkový for­mulář obsahu­je zejmé­na infor­ma­ce o:
   1. objed­ná­vaném zboží (objed­ná­vané zboží „vloží“ kupu­jící do elek­tron­ick­ého nákup­ního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způ­sobu úhrady kup­ní ceny zboží, úda­je o požadovaném způ­sobu doručení objed­ná­vaného zboží a
   3. infor­ma­ce o nák­ladech spo­jených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objed­náv­ka“).
  5. Před zasláním objed­návky prodá­va­jící­mu je kupu­jící­mu umožněno zkon­trolo­vat a měnit úda­je, které do objed­návky kupu­jící vložil, a to i s ohle­dem na možnost kupu­jícího zjišťo­vat a opravo­vat chy­by vzniklé při zadávání dat do objed­návky. Objed­návku odešle kupu­jící prodá­va­jící­mu kliknutím na tlačítko „ …“. Úda­je uve­dené v objed­návce jsou prodá­va­jícím považovány za správné.
  6. Odeslání objed­návky se považu­je za takový úkon kupu­jícího, který nepochyb­ným způ­sobem iden­ti­fiku­je objed­ná­vané zboží, kup­ní cenu, osobu kupu­jícího, způ­sob úhrady kup­ní ceny, a je pro smlu­vní strany závazným návrhem kup­ní smlou­vy. Pod­mínk­ou plat­nos­ti objed­návky je vyplnění všech povin­ných úda­jů v objed­návkovém for­muláři, sezná­mení se s těmi­to obchod­ní­mi pod­mínka­mi na webové stránce a potvrzení kupu­jícího o tom, že se s těmi­to obchod­ní­mi pod­mínka­mi seznámil.
  7. Prodá­va­jící neprodleně po obdržení objed­návky toto obdržení kupu­jící­mu potvrdí elek­tron­ick­ou poš­tou, a to na adresu elek­tron­ické poš­ty kupu­jícího uve­de­nou v uži­va­tel­ském rozhraní či v objed­návce (dále jen „elek­tron­ická adresa kupu­jícího“).
  8. Prodá­va­jící je vždy oprávněn v závis­losti na charak­teru objed­návky (množství zboží, výše kup­ní ceny, před­pok­lá­dané nák­la­dy na dopravu) požá­dat kupu­jícího o dodatečné potvrzení objed­návky (napřík­lad písem­ně či tele­fon­icky).
  9. Návrh kup­ní smlou­vy ve for­mě objed­návky má plat­nost pat­náct dnů.
  10. Smlu­vní vztah mezi prodá­va­jícím a kupu­jícím vzniká doručením při­jetí objed­návky (akcep­tací), jež je prodá­va­jícím zasláno kupu­jící­mu elek­tron­ick­ou poš­tou, a to na adresu elek­tron­ické poš­ty kupu­jícího.
  11. V pří­padě, že něk­terý z poža­davků uve­dených v objed­návce nemůže prodá­va­jící splnit, zašle kupu­jící­mu na elek­tron­ick­ou adresu kupu­jícího pozměně­nou nabíd­ku s uve­dením možných vari­ant objed­návky a vyžádá si stanovisko kupu­jícího.
  12. Pozměněná nabíd­ka se považu­je za nový návrh kup­ní smlou­vy a kup­ní smlou­va je v takovém pří­padě uza­vře­na až akcep­tací kupu­jícího prostřed­nictvím elek­tron­ické poš­ty.
  13. Kupu­jící souh­lasí s použitím komu­nikačních prostřed­ků na dálku při uza­vírání kup­ní smlou­vy. Nák­la­dy vzniklé kupu­jící­mu při použití komu­nikačních prostřed­ků na dálku v sou­vis­losti s uza­vřením kup­ní smlou­vy (nák­la­dy na inter­ne­tové připo­jení, nák­la­dy na tele­fon­ní hov­ory) si hradí kupu­jící sám, přičemž tyto nák­la­dy se neliší od zák­lad­ní saz­by.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a pří­pad­né nák­la­dy spo­jené s dodáním zboží dle kup­ní smlou­vy může kupu­jící uhra­dit prodá­va­jící­mu násle­du­jící­mi způ­so­by:
   1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupu­jícím v objed­návce;
   2. bezho­tovost­ně převo­dem na účet prodá­va­jícího č. 1348289030/3030, vedený u společnos­ti Air­bank (dále jen „účet prodá­va­jícího“);
  2. Společně s kup­ní cenou je kupu­jící povi­nen zaplatit prodá­va­jící­mu také nák­la­dy spo­jené s balením a dodáním zboží ve smlu­vené výši. Není-li uve­de­no výslovně jinak, rozumí se dále kup­ní cenou i nák­la­dy spo­jené s dodáním zboží.
  3. Prodá­va­jící nepožadu­je od kupu­jícího zálo­hu či jinou obdob­nou plat­bu. Tím­to není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchod­ních pod­mínek ohled­ně povin­nos­ti uhra­dit kup­ní cenu zboží pře­dem.
  4. V pří­padě plat­by v hotovosti či v pří­padě plat­by na dobírku je kup­ní cena splat­ná při převzetí zboží. V pří­padě bezho­tovost­ní plat­by je kup­ní cena splat­ná do 8 dnů od uza­vření kup­ní smlou­vy.
  5. V pří­padě bezho­tovost­ní plat­by je kupu­jící povi­nen uhra­zo­vat kup­ní cenu zboží společně s uve­dením vari­abil­ního sym­bolu plat­by. V pří­padě bezho­tovost­ní plat­by je závazek kupu­jícího uhra­dit kup­ní cenu splněn okamžikem přip­sání přís­lušné částky na účet prodá­va­jícího.
  6. Prodá­va­jící je oprávněn, zejmé­na v pří­padě, že ze strany kupu­jícího nedo­jde k dodatečné­mu potvrzení objed­návky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kup­ní ceny ještě před odesláním zboží kupu­jící­mu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občan­ského zákoníku se nepouži­je.
  7. Pří­pad­né slevy z ceny zboží poskyt­nuté prodá­va­jícím kupu­jící­mu nelze vzá­jem­ně kom­bi­no­vat.
  8. Je-li to v obchod­ním styku obvyk­lé nebo je-li tak stanoveno obec­ně závazný­mi právní­mi před­pisy, vys­taví prodá­va­jící ohled­ně plateb prováděných na zák­ladě kup­ní smlou­vy kupu­jící­mu daňový dok­lad – fak­tu­ru. Prodá­va­jící není plátcem daně z při­dané hod­no­ty. Daňový dok­lad – fak­tu­ru vys­taví prodá­va­jící kupu­jící­mu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elek­tron­ické podobě na elek­tron­ick­ou adresu kupu­jícího.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupu­jící bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občan­ského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kup­ní smlou­vy:
   1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodá­va­jícího a k němuž může dojít během lhů­ty pro odstoupení od smlou­vy,
   2. o dodání alko­holick­ých nápo­jů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávis­lých na vůli prodá­va­jícího,
   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupu­jícího nebo pro jeho osobu
   4. o dodávce zboží, které podléhá rych­lé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávrat­ně smíseno s jiným zbožím,
   5. o dodávce zboží v uza­vřeném obalu, které kupu­jící z obalu vyňal a z hygien­ick­ých důvodů jej není možné vrátit,
   6. o dodávce zvukové nebo obra­zové nahrávky nebo počí­tačového pro­gra­mu, pokud porušil jejich původ­ní obal,
   7. o dodávce novin, peri­odik nebo časopisů,
   8. o dodání dig­itál­ního obsahu, pokud nebyl dodán na hmot­ném nosiči a byl dodán s před­chozím výslovným souh­lasem kupu­jícího před uplynutím lhů­ty pro odstoupení od smlou­vy a prodá­va­jící před uza­vřením smlou­vy sdělil kupu­jící­mu, že v takovém pří­padě nemá prá­vo na odstoupení od smlou­vy.
  2. Nejed­ná-li se o pří­pad uve­dený v čl. 5.1 či o jiný pří­pad, kdy nelze od kup­ní smlou­vy odstoupit, má kupu­jící v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občan­ského zákoníku prá­vo od kup­ní smlou­vy odstoupit, a to do čtrnác­ti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v pří­padě, že před­mětem kup­ní smlou­vy je něko­lik druhů zboží nebo dodání něko­li­ka částí, běží tato lhů­ta ode dne převzetí posled­ní dodávky zboží. Odstoupení od kup­ní smlou­vy musí být prodá­va­jící­mu odesláno ve lhůtě uve­dené v před­chozí větě.
  3. V pří­padě odstoupení od kup­ní smlou­vy dle čl. 5.2 obchod­ních pod­mínek se kup­ní smlou­va od počátku ruší. Zboží musí být prodá­va­jící­mu vrá­ceno do čtrnác­ti (14) dnů od odstoupení od smlou­vy prodá­va­jící­mu. Odstoupí-li kupu­jící od kup­ní smlou­vy, nese kupu­jící nák­la­dy spo­jené s navrá­cením zboží prodá­va­jící­mu, a to i v tom pří­padě, kdy zboží nemůže být vrá­ceno pro svou povahu obvyk­lou poš­tovní ces­tou.
  4. V pří­padě odstoupení od smlou­vy dle čl. 5.2 obchod­ních pod­mínek vrátí prodá­va­jící peněžní prostřed­ky při­jaté od kupu­jícího do čtrnác­ti (14) dnů od odstoupení od kup­ní smlou­vy kupu­jícím, a to ste­jným způ­sobem, jakým je prodá­va­jící od kupu­jícího při­jal. Prodá­va­jící je tak­též oprávněn vrátit plnění poskyt­nuté kupu­jícím již při vrá­cení zboží kupu­jícím či jiným způ­sobem, pokud s tím kupu­jící bude souh­l­a­sit a nevzni­knou tím kupu­jící­mu další nák­la­dy. Odstoupí-li kupu­jící od kup­ní smlou­vy, prodá­va­jící není povi­nen vrátit při­jaté peněžní prostřed­ky kupu­jící­mu dříve, než mu kupu­jící zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodá­va­jící­mu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodá­va­jící oprávněn jed­nos­tran­ně započíst pro­ti nároku kupu­jícího na vrá­cení kup­ní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží kupu­jícím je prodá­va­jící oprávněn kdyko­liv od kup­ní smlou­vy odstoupit. V takovém pří­padě vrátí prodá­va­jící kupu­jící­mu kup­ní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezho­tovost­ně na účet určený kupu­jícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskyt­nut kupu­jící­mu dárek, je darovací smlou­va mezi prodá­va­jícím a kupu­jícím uza­vře­na s roz­va­zo­vací pod­mínk­ou, že dojde-li k odstoupení od kup­ní smlou­vy kupu­jícím, pozbývá darovací smlou­va ohled­ně takového dárku účin­nos­ti a kupu­jící je povi­nen spolu se zbožím prodá­va­jící­mu vrátit i poskyt­nutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V pří­padě, že je způ­sob dopravy smlu­ven na zák­ladě zvlášt­ního poža­davku kupu­jícího, nese kupu­jící riziko a pří­pad­né dodatečné nák­la­dy spo­jené s tím­to způ­sobem dopravy.
  2. Je-li prodá­va­jící podle kup­ní smlou­vy povi­nen dodat zboží na mís­to určené kupu­jícím v objed­návce, je kupu­jící povi­nen převzít zboží při dodání.
  3. V pří­padě, že je z důvodů na straně kupu­jícího nut­no zboží doručo­vat opako­vaně nebo jiným způ­sobem, než bylo uve­de­no v objed­návce, je kupu­jící povi­nen uhra­dit nák­la­dy spo­jené s opako­vaným doručováním zboží, resp. nák­la­dy spo­jené s jiným způ­sobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupu­jící povi­nen zkon­trolo­vat neporušenost obalů zboží a v pří­padě jakýchko­liv závad toto neprodleně oznámit přeprav­ci. V pří­padě shledání porušení obalu svědčícího o neo­právněném vniknutí do zásilky nemusí kupu­jící zásilku od přepravce převzít.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prá­va a povin­nos­ti smlu­vních stran ohled­ně práv z vad­ného plnění se řídí přís­lušný­mi obec­ně závazný­mi před­pisy (zejmé­na ustanovení­mi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občan­ského zákoníku).
  2. Prodá­va­jící odpovídá kupu­jící­mu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejmé­na prodá­va­jící odpovídá kupu­jící­mu, že v době, kdy kupu­jící zboží převzal:
   1. má zboží vlast­nos­ti, které si strany ujed­naly, a chy­bí-li ujed­nání, má takové vlast­nos­ti, které prodá­va­jící nebo výrobce pop­sal nebo které kupu­jící očeká­val s ohle­dem na povahu zboží a na zák­ladě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodá­va­jící uvádí nebo ke které­mu se zboží toho­to druhu obvyk­le používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo prove­dením smlu­vené­mu vzorku nebo před­loze, byla-li jakost nebo prove­dení určeno podle smlu­veného vzorku nebo před­lo­hy,
   4. je zboží v odpoví­da­jícím množství, míře nebo hmot­nos­ti a
   5. zboží vyhovu­je poža­davkům právních před­pisů.
  3. Ustanovení uve­dená v čl. 7.2 obchod­ních pod­mínek se nepouži­jí u zboží prodá­vaného za nižší cenu na vadu, pro kter­ou byla nižší cena ujed­ná­na, na opotřebení zboží způ­sobené jeho obvyk­lým užíváním, u použitého zboží na vadu odpoví­da­jící míře používání nebo opotřebení, kter­ou zboží mělo při převzetí kupu­jícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Pro­jeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vad­né již při převzetí.
  5. Prá­va z vad­ného plnění uplatňu­je kupu­jící u prodá­va­jícího na adrese jeho provo­zovny, v níž je při­jetí rekla­mace možné s ohle­dem na sor­ti­ment prodá­vaného zboží, pří­pad­ně i v sídle nebo místě pod­nikání. Za okamžik uplat­nění rekla­mace se považu­je okamžik, kdy prodá­va­jící obdržel od kupu­jícího reklam­ované zboží.
  6. Další prá­va a povin­nos­ti stran sou­vise­jící s odpověd­nos­tí prodá­va­jícího za vady může uprav­it rekla­mační řád prodá­va­jícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupu­jící nabývá vlast­nictví ke zboží zapla­cením celé kup­ní ceny zboží
  2. Prodá­va­jící není ve vztahu ke kupu­jící­mu vázán žád­ný­mi kodexy chování ve smys­lu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občan­ského zákoníku.
  3. K mimosoud­ní­mu řešení spotřebi­tel­ských sporů z kup­ní smlou­vy je přís­lušná Česká obchod­ní inspekce, se sídlem Štěpán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, inter­ne­tová adresa: http://www.coi.cz
  4. Prodá­va­jící je oprávněn k prode­ji zboží na zák­ladě živnos­ten­ského oprávnění. Živnos­ten­sk­ou kon­trolu provádí v rám­ci své působ­nos­ti přís­lušný živnos­ten­ský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osob­ních úda­jů vykonává Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů. Česká obchod­ní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před­pisů.
  5. Kupu­jící tím­to pře­bírá na sebe nebezpečí změny okol­nos­tí ve smys­lu § 1765 odst. 2 občan­ského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osob­ních úda­jů kupu­jícího, který je fyz­ick­ou osobou, je posky­tová­na zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob­ních úda­jů, ve znění pozdějších před­pisů.
  2. Kupu­jící souh­lasí se zpra­cov­áním těch­to svých osob­ních úda­jů: jméno a příj­mení, adresa bydliště, iden­ti­fikační čís­lo, daňové iden­ti­fikační čís­lo, adresa elek­tron­ické poš­ty, tele­fon­ní čís­lo (dále společně vše jen jako „osob­ní úda­je“).
  3. Kupu­jící souh­lasí se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů prodá­va­jícím, a to pro úče­ly real­izace práv a povin­nos­tí z kup­ní smlou­vy a pro úče­ly vedení uži­va­tel­ského účtu. Nezvolí-li kupu­jící jinou možnost, souh­lasí se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů prodá­va­jícím také pro úče­ly zasílání infor­ma­cí a obchod­ních sdělení kupu­jící­mu. Souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů v celém rozsahu dle toho­to článku není pod­mínk­ou, která by sama o sobě znemožňo­vala uza­vření kup­ní smlou­vy.
  4. Kupu­jící bere na vědomí, že je povi­nen své osob­ní úda­je (při reg­is­traci, ve svém uži­va­tel­ském účtu, při objed­návce prove­dené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a prav­di­vě a že je povi­nen bez zbytečného odkladu infor­mo­vat prodá­va­jícího o změně ve svých osob­ních úda­jích.
  5. Zpra­cov­áním osob­ních úda­jů kupu­jícího může prodá­va­jící pověřit třetí osobu, jakož­to zpra­co­v­atele. Kromě osob dopravu­jících zboží neb­u­dou osob­ní úda­je prodá­va­jícím bez před­chozího souh­la­su kupu­jícího předávány třetím osobám.
  6. Osob­ní úda­je budou zpra­cov­ávány po dobu neurči­tou. Osob­ní úda­je budou zpra­cov­ávány v elek­tron­ické podobě autom­a­ti­zo­vaným způ­sobem nebo v tištěné podobě neau­tom­a­ti­zo­vaným způ­sobem.
  7. Kupu­jící potvrzu­je, že poskyt­nuté osob­ní úda­je jsou přes­né a že byl poučen o tom, že se jed­ná o dobro­vol­né poskyt­nutí osob­ních úda­jů.
  8. V pří­padě, že by se kupu­jící dom­ní­val, že prodá­va­jící nebo zpra­co­v­a­tel (čl. 9.5) provádí zpra­cov­ání jeho osob­ních úda­jů, které je v roz­poru s ochra­nou soukromého a osob­ního živ­ota kupu­jícího nebo v roz­poru se zákonem, zejmé­na jsou-li osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­cov­ání, může:
   1. požá­dat prodá­va­jícího nebo zpra­co­v­atele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodá­va­jící nebo zpra­co­v­a­tel odstranil tak­to vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupu­jící o infor­ma­ci o zpra­cov­ání svých osob­ních úda­jů, je mu prodá­va­jící povi­nen tuto infor­ma­ci pře­dat. Prodá­va­jící má prá­vo za poskyt­nutí infor­ma­ce podle před­chozí věty požadovat přiměře­nou úhradu nepřevyšu­jící nák­la­dy nezbyt­né na poskyt­nutí infor­ma­ce.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupu­jící souh­lasí se zasíláním infor­ma­cí sou­vise­jících se zbožím, služba­mi nebo pod­nikem prodá­va­jícího na elek­tron­ick­ou adresu kupu­jícího a dále souh­lasí se zasíláním obchod­ních sdělení prodá­va­jícím na elek­tron­ick­ou adresu kupu­jícího.
  2. Kupu­jící souh­lasí s ukládáním tzv. cook­ies na jeho počí­tač. V pří­padě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodá­va­jícího z kup­ní smlou­vy plnit, aniž by docháze­lo k ukládání tzv. cook­ies na počí­tač kupu­jícího, může kupu­jící souh­las podle před­chozí věty kdyko­liv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Ozná­mení týka­jící se vztahů prodá­va­jícího a kupu­jícího, zejmé­na týka­jící odstoupení od kup­ní smlou­vy, musí být doruče­na poš­tou for­mou doporučeného dopisu, není-li v kup­ní smlou­vě stanoveno jinak. Ozná­mení se doruču­jí na přís­luš­nou kon­tak­t­ní adresu druhé strany a považu­jí se za doručené a účin­né okamžikem jejich dodání prostřed­nictvím poš­ty, s výjimk­ou ozná­mení o odstoupení od smlou­vy učiněného kupu­jícím, kdy je odstoupení účin­né, pokud je ozná­mení kupu­jícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považu­je i ozná­mení, jehož převzetí bylo adresátem odmít­nu­to, které neby­lo vyzved­nu­to v úložní době, nebo které se vráti­lo jako nedoručitel­né.
  3. Smlu­vní strany můžou běž­nou kore­spon­den­ci vzá­jem­ně doručo­vat prostřed­nictvím elek­tron­ické poš­ty, a to na adresu elek­tron­ické poš­ty uve­de­nou v uži­va­tel­ském účtu kupu­jícího či uve­de­nou kupu­jícím v objed­návce, resp. na adresu uve­de­nou na webové stránce prodá­va­jícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kup­ní smlou­vou obsahu­je mez­inárod­ní (zahraniční) prvek, pak strany sjed­ná­va­jí, že vztah se řídí českým právem. Tím­to nej­sou dotče­na prá­va spotřebitele vyplý­va­jící z obec­ně závazných právních před­pisů.
  2. Je-li něk­teré ustanovení obchod­ních pod­mínek neplat­né nebo neúčin­né, nebo se takovým stane, namís­to neplat­ných ustanovení nas­toupí ustanovení, jehož smysl se neplat­né­mu ustanovení co nejvíce při­b­ližu­je. Neplat­nos­tí nebo neúčin­nos­tí jed­no­ho ustanovení není dotknu­ta plat­nost ostat­ních ustanovení. Změny a doplňky kup­ní smlou­vy či obchod­ních pod­mínek vyžadu­jí písem­nou for­mu.
  3. Kup­ní smlou­va včet­ně obchod­ních pod­mínek je archivová­na prodá­va­jícím v elek­tron­ické podobě a není přís­tup­ná.
  4. Přílo­hu obchod­ních pod­mínek tvoří vzorový for­mulář pro odstoupení od kup­ní smlou­vy.
  5. Kon­tak­t­ní úda­je prodá­va­jícího: adresa pro doručování Tereza Han­ulíková, Neru­do­va 1188/26, 79001 Jeseník, adresa elek­tron­ické poš­ty hanulikova.tereza@gmail.com, tele­fon 724900589.

V Jeseníku dne 1.1.2018